1. Hội đồng nhân dân
  • Đỗ Tiến Côn

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

  • Nguyễn Viết Ánh

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0387644223

  1. Ủy ban nhân dân
   • Nguyễn Văn Đương

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0985712433

   • Nguyễn Văn Sính

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0987127144

   1. Phòng tư pháp – hộ tịch
    • Nguyễn Duy Bường

     Chức vụ: Tư pháp hộ tịch

     SĐT: 0972576242

    1. Phòng văn hóa – xã hội
     • Nguyễn Duy Trìu

      Chức vụ: Văn hóa – Thể thao - Du lịch

     1. Công an xã
      • Trần Công Khá

       Chức vụ: Trưởng công an xã

       SĐT: 0979579699

      • Nguyễn Văn Cường

       Chức vụ: Phó Trưởng công an xã

       SĐT: 0983678640

     2. Phòng địa chính - xây dựng
      • Nguyễn Công Tuấn

       Chức vụ: Địa chính xây dựng -GTCT

       SĐT: 07831606684

      • Đặng Đức Tuyển

       Chức vụ: Địa chính đất đai – môi trường

       SĐT: 00974151868

     3. Phòng văn phòng – thống kê
      • Nguyễn Công Tuấn

       Chức vụ: Văn phòng UBND

       SĐT: 07831606684

     4. Trạm y tế xã
      • Đặng Ngọc Thuy

       Chức vụ: Trưởng trạm y tế

       SĐT: 00368186671

     5. BCH quân sự xã
      • Nguyễn Văn Bính

       Chức vụ: Chỉ huy trưởng QS xã

       SĐT: 0987127207

      • Trần Văn Huân

       Chức vụ: Phó chỉ huy trưởng QS xã

       SĐT: 0395429247

     6. Phòng tài chính - kế toán
      • Hoàng Thị Roãn

       Chức vụ: Tài chính – Kế toán

       SĐT: 0976932578

   2. Thôn Mỹ
    • Nguyễn Tiến Thiêm

     Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

     SĐT: 0949237820

    • Phạm Văn Đắc

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0916144734

    • Trần Văn Huân

     Chức vụ: Phó trưởng thôn- Phó bí thư chi bộ

     SĐT: 0395429247

    • Phạm Văn Quynh

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

     SĐT: 0986383708

    1. Thôn Sài
     • Nguyễn Công Chiến

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0385259735

     • Nguyễn Viết Du

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0982656840

     • Đỗ Thị Nhinh

      Chức vụ: Phó bí thư chi bộ

      SĐT: 00388054262

     • Nguyễn Văn Tuấn

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0392960135

    2. Thôn Lai Ổn
     • Nguyễn Bá Tiến

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0989417685

     • Đỗ Tiến Hùng

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 00886549662

     • Tô Thị Tuyết

      Chức vụ: Phó bí thư chi bộ

      SĐT: 0368016928

     • Nguyễn Văn Điệu

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 00374991798

    3. Thôn Mai Trang
     • Nguyễn Xuân Vũ

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0382432027

     • Vũ Hữu Duyệt

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0393482592

     • Nguyễn Thị Hằng

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0398204275

     • Nguyễn Đình Khánh

      Chức vụ: Phó bí thư chi bộ

     • Nguyễn Văn Tranh

      Chức vụ: Phó trưởng thôn